Hemeroteka

Kontakt:

Irena Šimić
T. 01 6112 046
E. isimic@ipu.hr

Fond hemeroteke formiran je u okviru Dokumentacijskog odjela Instituta 1972. godine (Milan Prelog, Ivanka Reberski). Prvih je godina priljev gradiva bio isključivo putem pretplate na usluge pres-klipinga (Novinskog izdavačkog poduzeća iz Beograda, osnovanog 1952. godine). Kasnijih godina gradivo se izlučivalo iz širokog raspona dnevnih novina i sistematiziralo prema tematskim predmetnicama ili abecedno prema autoru.

Relevantne hemerotečne jedinice odnose se na slikarstvo, kiparstvo, arhitekturu, likovne grupe, ali i istaknute djelatnike u kulturi. Gradivo je sistematizirano u kartonske fascikle (prema abecednom ili kronološkom nizu). Povremeno se u fasciklima pojavljuje i druga vrsta gradiva (fotografije, popisi, rukopisi i sl.).

Gradivo su prvotno sistematizirali Anđelko Badurina i Tonko Maroević te Marija Buzov (kasnije u Institutu za arheologiju), a nekoliko zadnjih godina i Vlasta Zajec.

Granične godine fonda su 1963. i 1982., nakon čega je sistematizacija hemerotečne građe prekinuta. Osnovni razmještaj gradiva je u 6 limenih ormara (ladičara).

Pogledajte: