Pristup informacijama

Kontakt
Institut  za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 611 2744
F. 01 611 2742
E. acuric@ipu.hr 

Službenica za informiranje
Ana Ćurić, stručna suradnica

Napomene

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Instituta za povijest umjetnosti da omogući pristup zatraženoj informaciji.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim Institut raspolaže ili ga nadzire.

Institut za povijest umjetnosti raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga njegova rada. Institut provodi program znanstvenih istraživanja kao javni znanstveni institut u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Na unutarnji ustroj i upravljanje Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Primarne djelatnosti Instituta su: znanstvena i primijenjena istraživanja u području povijesti umjetnosti i pripadnim interdisciplinarnim područjima vezanim uz povijest umjetnosti, bibliotečno-dokumentacijska i izdavačka djelatnost, sudjelovanje u procesu visokog obrazovanja, znanstvenog osposobljavanja i obrazovanja odraslih. Opseg djelatnosti Instituta obuhvaća: istraživanje hrvatske umjetničke baštine i njezinu znanstveno-teorijsku interpretaciju kroz provedbu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, obradu i sistematizaciju povijesnoumjetničke građe, objavljivanje rezultata istraživanja, izradu, prikupljanje i znanstvenu obradu arhitektonske i fotografske dokumentacije, stvaranje odgovarajućega informacijskog sustava te izradu studija, elaborata i ekspertiza.

Ograničenja prava na pristup informacijama 

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji u sljedećim slučajevima:

  • ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
  • ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
  • ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke
  • ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima, kao i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom;
  • ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje: onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne, onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.