Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na suradnička radna mjesta asistenta – doktoranda

Ur. broj: IPU-0-O-20-229, od 15. lipnja 2020.

Na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) i odluke ravnateljice Instituta dr. sc. Katarine Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradnička radna mjesta

1) asistenta – doktoranda, u području humanističkih znanosti, na određeno vrijeme od četiri godine, na Istraživačkom projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost: Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas, mentorica dr. sc. Sandra Križić Roban
‒ jedan (1) izvršitelj (m/ž)

2) asistenta – doktoranda, u području humanističkih znanosti, na određeno vrijeme od četiri godine, na Istraživačkom projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost: Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije, mentor dr. sc. Milan Pelc
‒ jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Opći uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti (mag. hist. art.).

Posebni uvjeti:
Ad. 1
– ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti (ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija) ili upisan doktorski studij u području humanističkih znanosti,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– pasivno znanje njemačkog jezika.

Ad. 2
– ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti (ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija) ili upisan doktorski studij u području humanističkih znanosti,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– pasivno znanje njemačkog jezika,
– znanje latinskog jezika,
– sposobnost čitanja, prevođenja i interpretacije starije arhivske građe (18. stoljeće),
– iskustvo u računalnoj obradi vizualne dokumentacije.

Prednosti:
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama,
– priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad u polju povijesti umjetnosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis,
2. preslike diploma ili uvjerenja o završenom studiju,
3. ovjereni prijepis svih ocjena sa studija ili dokaz o upisu doktorskog studija,
4. popis objavljenih radova i/ili izlaganja na znanstvenim skupovima,
5. motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa,
6. ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Prijave na natječaj podnose se do petka 17. srpnja 2020. godine, u pdf formatu na adresu ured / ipu.hr s naznakom: „Natječaj za asistenta-doktoranda“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Pristupnici koji udovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor s natječajnim odborom za odabir kandidata.

Za pristupnike koji su strani državljani kao dokaz osnovne razine (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova / jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti