Katalog arhiva

Arhiv Ljubo Karaman

Oznaka: IPU-ADO-AK

Arhiv Ljubo Karaman (Split, 15. 6. 1886. – Zagreb, 19. 4. 1971.) okuplja opsežnu biblioteku knjiga, časopisa i separata s područja opće i nacionalne historiografije te povijesti umjetnosti i arheologije, kao i cjelokupan opus tiskanih radova, sinteza, studija i rasprava te novinske članke, rukopise (objavljene, neobjavljene i nedovršene), stručnu korespondenciju i fotodokumentaciju. Sastavni dio arhiva su i osobni dokumenti, fotografije i novinski članci o životu i djelu Ljube Karamana. Biblioteka broji oko 300 knjiga, 243 časopisa i 673 separata, a zbirka vezana uz njegov rad preko 650 jedinica. Uz navedeno, dio arhiva čine i audiozapisi na magnetofonskim trakama sa stenogramima, diplome i priznanja te zbirka rijetkih knjiga, koja broji 134 jedinice. Građa arhiva, približno nastala od 1910. do 1960. godine, stručno je obrađena i djelomično popisana. Zbirka je formirana 1972. godine. Vrijedan izvor za snalaženje u gradivu ostavštine predstavlja magistarski rad Jagode Marković Bio-bibliografska studija Ljube Karamana (Zagreb, 1979.). Vrsta arhivske građe su: knjige, separati, časopisi, rukopisi, spisi, fotografije, audiozapisi i knjige, a vrsta medija su papir, fotopapir i magnetofonske trake.