Kvartal

Kvartal XI-3/4-2014

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Prijelom i grafička priprema: Grafički ured, Zagreb

Sadržaj

Aktualno

4–8
Ivana Tadić
Povodom 250 godina od objavljivanja knjige Roberta Adama Ruins of the palace of the emperor Diocletian at Spalatro (London, 1764.)

Nova izdanja

9–11
Dubravka Botica
Sjaj dragulja korčulanske riznice
― Damir Tulić, Nina Kudiš, Opatska riznica, katedrala i crkve grada Korčule

12–14
Petar Prelog
Poetika promjenjivosti – o donacijama Vilima Svečnjaka Gradu Zagrebu
― Borivoj Popovčak, Vilim Svečnjak – donacije Gradu Zagrebu

15–17
Željka Čorak
Protiv struje
― Boris Magaš, Misli o arhitekturi. Izabrani tekstovi (ur. Alen Žunić)

18–20
Sandra Križić Roban
Dva kontekstualna razboja
― Sandra Uskoković, Suvremena arhitektura u povijesnom ambijentu. Ignoriranje ili uvažavanje konteksta

Skupovi i manifestacije

21–24
Marko Špikić
Povratak Senju
― Radionica za dokumentiranje i interpretiranje graditeljske baštine Senja, Senj

25–27
Martina Juranović Tonejc
Dani europske baštine u Hrvatskoj 1995.−2014.
― Dani europske baštine, Zagreb – Slavonski Brod – Osijek

28–30
Nikolina Kordić
Između rokokoa i klasicizma
― Between Rococo and Classicism, Zagreb

31–34
Barbara Vujanović
Dioklecijanova palača i Grand Tour 18. stoljeća
― Dioklecijanova palača u djelima Adama, Clérisseaua i Cassasa, Split

35–37
Sanja Draganić
Emilij Laszowski, prethodnik baštinikā
― Stoljeće nakon Laszowskog, Zagreb

38–41
Ivan Braut
Između kasne antike i industrijskog doba – zaboravljena riječka baština
― O baštini u vijećnici, Rijeka

Izložbe

42–45
Marko Filip Pavković
Le meraviglie del grande Guercino a Zagabria
― Guercino – svjetlo baroka, Muzej za umjetnost i obrt

46–49
Ivana Mance
O trajanju izvan povijesnoga vremena
― Julije Knifer, Bez kompromisa. Retrospektiva, Muzej suvremene umjetnosti

50–56
Ana Šverko
„Podesnost apstrakcije“ i konkretizacija podesnosti
― Hrvatski paviljon na 14. Venecijanskom bijenalu arhitekture: Fitting Abstraction

Nova istraživanja

57–63
Silvija Banić
Tragom nestalih tekstilnih umjetnina: renesansni baršun pluvijala iz Kanfanara u Torinu

64–67
Draženka Jalšić Ernečić
Josef Kriehuber i litografija 19. stoljeća reagiranja

68–84
Nada Grujić
Osam pisama Nade Grujić o dubrovačkim spomenicima (o posvajanju i prisvajanju)

Nove disertacije

85
Ema Mazrak
Hvalov zbornik i knjižno slikarstvo srednjovjekovne Bosne na prijelazu XIV. u XV. stoljeće

86
Jasmina Nestić
I luzionirani oltari XVIII. stoljeća na području sjeverozapadne Hrvatske

87
Ksenija Škarić
Polikromija i polikromatori oltara 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

88–91
Dušan Škorić
Barokno slikarstvo u samostanima i rimokatoličkim crkvama u Vojvodini

92
Ivana Tomas
Srednjovjekovne jednobrodne crkve s kupolom južne Dalmacije i Boke kotorske

93
Meri Zornija
Ranosrednjovjekovna skulptura na tlu Boke kotorske

Cijena: 1,99 €