Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti

U Zagrebu 20. rujna 2018.

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. st. 1. i članka 26. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) te članka 37. Statuta Instituta za povijest umjetnosti, Upravno vijeće Instituta raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti,

Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, položaj I. vrste, jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja je znanstvenik izabran najmanje u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, iz područja humanističkih znanosti, u znanstvenom polju povijesti umjetnosti, i koja ispunjava posebne uvjete iz Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta.

Mandat ravnatelja je četiri godine.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

- dokaz o izboru u znanstveno zvanje u znanstvenom polju povijesti umjetnosti,

- životopis,

- uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci,

- prijedlog plana rada, upravljanja i razvoja Instituta za povijest umjetnosti u ravnateljskom mandatu.

Za pristupnike koji su strani državljani kao dokaz srednje razine (B) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se do roka - ponedjeljka 22. listopada 2018. godine, na adresu: Institut za povijest umjetnosti, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti«.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće biti razmatrane.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju treba priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti