Obavijesti
Natječaj

Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Ur. broj: IPU-0-O-18-169, od 20. ožujka 2018.

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sistematiziranih radnih mjesta

1) za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju informatičara (sistem administratora), radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj/ica.

2) za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju za provedbu projekata i javnu komunikaciju, radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj/ica.

Obvezni uvjet:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarskog, informatičkog, elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog srodnog tehničkog usmjerenja.

2) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti, ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti, magistar/magistra povijesti umjetnosti.

Poželjno:

1) odlično poznavanje rada na MS Windows operativnim sustavima, poželjno i UNIX, dobro poznavanje računalnih mreža i mrežne infrastrukture, dobro poznavanje tehnike oblikovanja i izgradnje baze podataka i SQL server-a, vozačka dozvola B kategorije.

2) iskustvo u pripremi, provedbi i u komunikaciji projekta od javnog interesa (u znanosti, kulturi, visokom obrazovanju i slično), dobro znanje engleskog jezika, poznavanje rada u Excelu, Adobe InDesignu ili sličnim programima.

Ostalo: Radno mjesto je u Zagrebu u sjedištu Instituta; mjesečna plaća stručnog suradnika je oko 5.600 kn u neto iznosu.

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

– životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, podatke o stručnoj djelatnosti, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, motivacijsko pismo (do 1 kartice teksta), jedno pismo preporuke i ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se do roka 23. travnja 2018. godine u pdf formatu na adresu ured / ipu.hr s obveznom naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika - informatičara“, odnosno „Natječaj za stručnog suradnika – za provedbu projekata“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće biti razmatrane.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb