Obavijesti
Natječaj

Natječaj za izbor na radno mjesto diplomiranog knjižničara

Ur. broj: IPU-0-O-17-371, od 13. srpnja 2017. godine

Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

– za izbor na radno mjesto diplomiranog knjižničara/ke, radno mjesto I. vrste, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva.

Posebni uvjeti za izbor: radno iskustvo u struci, poznavanje dvaju svjetskih jezika, obavezno poznavanje i primjena kataložnih standarda, te metoda i tehnika za kompjutersku obradu bibliotečnih fondova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaze o stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o položenom stručnom ispitu.

Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a pristupnik predložen za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz srednje (B) razine poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb, s naznakom »Natječaj za diplomiranog knjižničara«.

Rok za podnošenje prijava je do utorka, 29. kolovoza 2017. godine.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb