Obavijesti
Natječaj

Natječaj za radno mjesto arhitekta

Ur. br.: IPU-0-O-16-155, od 11. ožujka 2016.

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: 640-02/16-04/00028, ur. br.: 533-19-16-0002 od 19. veljače 2016., Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

– za izbor na stručno radno mjesto i u zvanje stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, radno mjesto I. vrste, s probnim rokom, na neodređeno vrijeme, – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.;
– poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD);
– iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis;
– diplomu ili uvjerenje o završenom studiju;
– podatke o stručnoj djelatnosti;
– potvrdu ili drugi adekvatni dokaz o poznavanju računalnih programa;
– ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb, s naznakom »Natječaj za arhitekta«.

Rok za podnošenje prijava je do ponedjeljka, 11. travnja 2016. godine.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb