Konzervatorske studije i elaborati

Valorizacija kulturnog krajobraza Rijeke dubrovačke

Josip Belamarić, Ana Šverko

Elaborat
Valorizacija kulturnog krajobraza Rijeke dubrovačke

Voditelj
Joško Belamarić

Autori
Joško Belamarić
Ana Šverko
Igor Belamarić (krajobrazni arhitekt)

Stručna suradnja
Matko Matija Marušić
Maja Nodari

Recenzenti
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
dr. sc. Marko Špikić

Fotodokumentacija ljetnikovaca
Matko Matija Marušić
Ivan Vigjen

Lektura
Mirko Sardelić

Oblikovanje
Damir Gamulin

Naručitelj
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, Elaborati i konzervatorske studije

Materijalni opis
92 str.; ilustr.

ISBN 978-953-373-005-9

-
Elaborat možete preuzeti ovdje (pdf, 22 MB).

-
Prepoznavanje i zaštita vrijednosti kulturnog krajobraza nužni su za očuvanje i unaprjeđenje identiteta prostora. Što je autentični prostor visokog stupnja prirodnih ili ljudskim djelovanjem oblikovanih vrijednosti više nagrižen neadekvatnim intervencijama, to je kompliciranije izlučiti elemente koji su nužni za očuvanje cjeline, i teže prepoznati efikasne mjere zaštite. Rijeka Dubrovačka je primjer upravo takva prostora, čija zaštita i provođenje mjera zaštite zahtijeva – ali i zaslužuje – naročitu pažnju, i poziva na stručno utemeljeno zoniranje.

Zavod za zaštitu prirode Hrvatske u Zagrebu izdao je 19. prosinca 1964. rješenje br. 164/2 kojim je Rijeka dubrovačka proglašena rezervatom prirodnog predjela, a danas je zaštićena kao značajni krajobraz koji predstavlja morem potopljenu riječnu dolinu kojom teče rijeka Ombla i koji čine specifične biološke i ekološke osobitosti.

Prema Zakonu o zaštiti prirode (»NN«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) značajni krajobraz je »prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje«.

Značajni krajobraz Rijeka dubrovačka ujedno je i najveće je prigradsko naseljeno područje grada Dubrovnika. Obuhvaća dva gradska kotara: Komolac i Mokošicu. Čine je naseljena mjesta Čajkovići, Čajkovica, Knežica, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Komolac, Mokošica, Nova Mokošica, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet. Zaštićeno područje prirode nalazi se pod znatnim pritiskom izgradnje.

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.