Znanstvenici

dr. sc. Matko Matija Marušić

Biografija

Rođen je 1990. godine u Zagrebu, gdje je, nakon završene Klasične gimnazije, upisao Filozofski fakultet (povijest umjetnosti i filozofija). Nakon svršetka studija, na istom je fakultetu 2015. godine upisao Poslijediplomski doktorski studij medievistike na kojem je obranio disertaciju u listopadu 2019. godine. Sudjelovao je na studentskim razmjenama na sveučilištima u Napulju (akademska godina 2013. – 2014.) i Pisi (zimski semestar 2015. – 2016.) te se usavršavao na Sveučilištu u Cambridgeu (Lent term 2018.). Dobitnik je Rektorove nagrade (2013.) i Nagrade za diplomski rad Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2015.).

Sudjelovao je na dva projekta Hrvatske zaklade za znanost: Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum. Visualizing Development of Medieval Urban Fabric (IPU, doktorand, 2015. – 2017.) i Ars lignea Adriatica: Drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine (FFRI, poslijedoktorand, 2020. – 2021.). Vanjski je suradnik Filozofskog Fakulteta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku na kolegiju „Umjetnost srednjeg vijeka“, a na istom je fakultetu izabran u zvanje docenta 2021. godine. Član uredništva časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti.

Član je sljedećih strukovnih i istraživačkih udruženja: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, ICMA – International Center for Medieval Art te Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe.

Bibliografija (izbor):

„Painted Crosses and the Trajectories of Medieval Image Captions. Evidence from Thirteenth-Century Zadar and Beyond“. Convivium 7/II (2020.): 93–109.

„Hereditary Ecclesiae and Domestic Ecclesiolae in Medieval Ragusa (Dubrovnik)“. Religions, 11/I (2020.): 1–14.

„Thurifer angels of the Crucifixion groups in Ragusan friaries: wonders, images and cults“. Dubrovnik Annals 22 (2018.): 51–73.

„Urbani krajolik i vlasnička topografija kasnosrednjovjekovnog Dubrovnika prema seriji Venditiones Cancellariae“. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 41 (2017.): 97–108.

„Verses of Faith and Devotion. Seeing, Hearing and Touching Monumental Crucifixes with Inscriptions (12th – 13th centuries)“. Studia Ceranea 6 (2016.): 397–421.

„Sveti Jakov Markijski i čudo anđela uz raspelo u crkvi Male braće u Dubrovniku“. Peristil 58 (2015.): 5–18.

Izlaganja na skupovima (izbor):

„Gamulinov duečento i „sugestivnost starine“ starog dalmatinskog slikarstva“, Za Grgu Gamulina, Zagreb, 7.–8. listopada 2021.

„The Sea, the Soil, and the Ritual: Pilgrimage to Island Shrines in the Adriatic“, International Medieval Congress, Leeds, 5.–9. srpnja 2021.

„Medieval Crosses: Scale, typology, materials“, Scaling the Middle Ages: Size and scale in medieval art (The Courtauld Institute of Art 24th Annual Medieval Postgraduate Colloquium), London, 8. veljače 2019.

„The Commissioners of the ‘San Marco-type’ Choir Screens across Stato da mar“, XIII Misericordia International Colloquium: Choir Stalls and Their Patrons, Rijeka, 13.–16. rujna 2018. (s Anom Marinković)

„Devotional Imagery of Late Medieval Dalmatia: The Case of the Zadar Crosses“, Giotto’s Circle, Courtauld Institute of Art, London, 26. veljače 2018.

Izlaganja na radionicama (izbor):

„Source as text, text as iconography, and the typology of medieval devotional objects in the Adriatic“, Jornadas internacionales de epigrafia medieval, Roda de Isábena, 14.–19. rujna 2021.

„Landscapes of the Holy Land Devotion in Late Medieval and Early Modern Dubrovnik“, V seminario di studi dottorali: Paesaggio religioso nell'Europa mediterranea (secc. XIV–XIX), Napulj, 1.–5. listopada 2018.

„Thirteenth-Century Crosses and the Strategies of Affective Piety“, Passionate Devotions. Emotions in Late Medieval and Early Modern Religious Texts, Images and Music, Münster, 26.–28. travnja 2017.