Online Archive

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 41 (2017)

Issue No. 41 (2017)


Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo
Sanja Cvetnić, Ivana Haničar Buljan, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Danko Zelić

Uredničko vijeće
Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Götz Pochat (Graz), Marino Viganò (Padova)

Impresum

-
​Autori u broju: Josipa Alviž, Sanja Cvetnić, Dragan Damjanović, Ljerka Dulibić, Péter Farbaky, Jasenka Ferber Bogdan, Bojan Goja, Matko Matija Marušić, Martina Ožanić, Iva Pasini Tržec, Milan Pelc, Friedrich Polleroß, Sanja Sekelj, Szabolcs Serfőző, Ksenija Škarić, Danko Šourek, Radoslav Tomić, Tanja Trška, Berislav Valušek, Maja Žvorc

Zagreb, 2017.
God. 36, br. 41
245 str.

-
Članci / Articles

7–22
Milan Pelc
Ius supremi patronatus regis and the Hungarian Holy Rulers in the Liturgical Books of Zagreb’ s Bishops around 1500
Ius supremi patronatus regis
i sveti ugarski vladari u liturgijskim knjigama zagrebačkih biskupa oko 1500.
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

23–31
Péter Farbaky
Patrons and Patterns: The Connection between the Aragon Dynasty of Naples and the Hungarian Court of Matthias Corvinus
Pokroviteljstvo i umrežavanje: Veza između napuljske aragonske dinastije i ugarskog dvora Matije Korvina
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

33–38
Sanja Cvetnić
Beato Iohannes Traguriensis and Dominik Andreis
Beato Iohannes Traguriensis i Dominik Andreis
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

39–46
Friedrich Polleroß
The Annales Ferdinandei of Franz Christoph of Khevenhüller and Elias Wideman
Annales Ferdinandei
Franza Christopha von Khevenhüllera i Eliasa Widemana
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

47–58
Danko Šourek
Arpadian Royal Cult in the Zagreb Cathedral: From Gothic to Baroque
Arpadski kraljevski kult u zagrebačkoj katedrali – od gotike do baroka
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

59–66
Szabolcs Serfőző
Pilgrimages of Emperor Leopold I in Central Europe
Hodočašća cara Leopolda I. u Srednjoj Europi
Review paper – Pregledni rad

67–81
Tanja Trška
Miraculous Image as a Relic: The Reliquary of St Filippo Benizi in Dubrovnik’ s Cathedral Treasury
Čudotvorna slika kao relikvija: relikvijar sv. Filipa Benizija u Riznici dubrovačke katedrale
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

83–96
Maja Žvorc
Herculean Allegory at the Čakovec Old Castle: Commissioner and Context
Heraklovska alegorija u čakovečkom Starom gradu: naručitelj i kontekst
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

97–108
Matko Matija Marušić
Urbani krajolik i vlasnička topografija kasnosrednjovjekovnog Dubrovnika prema seriji Venditiones Cancellariae
Urban Landscape and Property Ownership in Late Medieval Dubrovnik:
The Venditiones Cancellariae Series
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

109–118
Jasenka Ferber Bogdan
Patrona and Servitor – New Insights into the Patron/Artist Relationship between Duchess Margaret of Parma and Giulio Clovio
Patrona i
servitor – Nove spoznaje o odnosu mecene i umjetnika: Vojvotkinja Margareta od Parme i Julije Klović
Preliminary communication – Prethodno priopćenje

119–139
Radoslav Tomić
Giovanni Maria Morlaiter u Dalmaciji
Giovanni Maria Morlaiter in Dalmatia
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

141–156
Martina Ožanić – Ksenija Škarić
Iz kulta u muzej i natrag: putovanje jedne turopoljske umjetnine
From Cult to Museum and Back: Journey of an Artefact from Turopolje
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

157–169
Bojan Goja
Zadarska stambena kuća u arhivskim izvorima 17. i 18. stoljeća
Residential Architecture of Zadar in Archival Sources from the 17th and 18th Centuries
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

171–184
Josipa Alviž
Prilog istraživanju kapucinskoga hospicija u Zadru
A Contribution to the Research on the Capuchin hospitium in Zadar
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

185–197
Iva Pasini Tržec – Ljerka Dulibić
O provenijenciji nekoliko slika pristiglih u Strossmayerovu galeriju odlukama državnih tijela FNRJ od 1948. do 1958. godine
On the Provenance of Several Paintings Coming to the Strossmayer Gallery by the State Order of FNRJ (1948–1958)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

199–214
Dragan Damjanović
Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine gledana očima hrvatskog slikara: Prijelaz Save kod Broda Ferdinanda Quiquereza
Austro-Hungarian Occupation of Bosnia and Herzegovina Seen through the Eyes of a Croatian Painter: Ferdinand Quiquerez’ s Crossing the Sava River at Brod
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

215–232
Berislav Valušek
Vrijeme gradnje i kasnije obnove samostana i crkve sv. Jakova u Opatiji
The Dates of Construction and Later Renovation of the Monastery and Church of St James in Opatija
Pregledni rad – Review paper

233–242
Sanja Sekelj
Tajna revolucija treće veličine: prilog povijesti odnosa računalnih tehnologija i povijesti umjetnosti
Secret Revolution of the Third Dimension: A Contribution to the History of Relations between Computer Technologies and Art History
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

243
Autori / Authors

244
Recenzenti / Reviewers