Info
Job offer

Competition for professional associate – architect

Zagreb, 14. lipnja 2023., Ur. broj: IPU-2-1-O-23-210

U skladu sa člankom 23. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN broj 9/2019), ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ za izbor na određeno vrijeme radi zamjene

Raspisuje se natječaj za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog zaposlenika, s polovicom radnog vremena – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.; – poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD).

Poželjno: – iskustvo rada u programima: Photoshop, InDesign, ReCap, Revit, SketchUp i sl. te iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: – životopis; – diplomu ili uvjerenje o završenom studiju; – podatke o stručnoj djelatnosti; – ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Prijave na natječaj podnose se do roka u ponedjeljak, 17. srpnja 2023. godine, u pdf formatu na adresu ured@ipu.hr s naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika – arhitekta“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje‒843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb