Info
Natječaj

Competition for professional associate – architect

Zagreb, 31. kolovoza 2022., Ur. broj: IPU-0-O-22-494

Sukladno članku 23. stavak 4. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN broj 9/2019), ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

– za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme radi zamjene, s polovicom radnog vremena – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.; – poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD).

Poželjno: – iskustvo rada u programima: Photoshop, InDesign, ReCap, Revit, SketchUp i sl. te iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: – životopis; – diplomu ili uvjerenje o završenom studiju; – podatke o stručnoj djelatnosti; – uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju; – ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se do roka u ponedjeljak 12. rujna 2022. godine, u pdf formatu na adresu ured@ipu.hr s obveznom naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika - arhitekta“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje‒843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za povijest umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb